Breaking News

ข่าวประกาศ

บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด (NP.PHOTO) ประชาสัมพันธ์การให้บริการสั่งจองภาพถ่าย (on site) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด (NP.PHOTO) ประชาสัมพันธ์กา …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : บัณฑิตที่จองห้องพักกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถตรวจสอบรายชื่อเข้าพัก และแนวปฏิบัติในการเข้าพักในหอพัก

ประชาสัมพันธ์ : บัณฑิตที่จองห้องพักกับมหาวิทยาลัยม …

Read More »

ประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ การเฝ้าร …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ …

Read More »

ประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ การเฝ้าร …

Read More »