ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558) เพื่อให้การดำเนินการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก : กองทะเบียนและประมวลผล)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี (เพิ่มเติม) ในกรณีตั้งครรภ์ (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามความข้อ 1 (4) ว่าด้วยอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป นับถึงวันกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้สามารถขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ไม่เกิน 1 ปี แล้วนั้น (ข้อมูลจาก : กองทะเบียนและประมวลผล)

Check Also

งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้บริการ ห้องพักสำหรับบัณฑิต

งานบริการหอพักน …