Breaking News

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 49 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

นายกิตติ สิงหาปัด
ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

(นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Check Also

นายกิตติ สิงหาปัด (ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)